Om föreningen

Slöjdlärarna är föreningen för Sveriges slöjdlärare och den svenska skolslöjden. Föreningens syfte är att gemensamt föra slöjden in i framtiden.  

Våra grundprinciper

Hållbart och inspirerande engagemang

Det ska vara enkelt, roligt och utvecklande att engagera sig i föreningen. Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen för varandra. 

En slöjd för alla

Det är viktigt att organisationen genomsyras av ett intersektionellt och normkritiskt förhållningssätt som ska speglas i styrande dokument och förtroendevalda. Slöjdlärarna står för en likvärdig slöjdundervisning för alla elever. 

Transparens och öppenhet

Det ska vara tydligt och enkelt för medlemmar och externt intresserade att fördjupa sig i föreningens beslut och processer. Demokrati är en viktig grundpelare i Slöjdlärarna och det är något vi ska ha med oss i allt vi gör. Vi tror på ett transparent, demokratiskt system där varje medlem har möjlighet och rätt att påverka.

Utvecklas tillsammans

Sveriges slöjdlärarkompetens är enorm.  Vårt mål är att samla all denna kompetens och lära och inspireras av varandra. Målet är att skapa fortbildningstillfällen i föreningen där vi kan mötas både digitalt och på riktigt.

Värdegrund

Slöjdlärarnas värdegrund utgår från synen om alla människors lika värde samt styrkan i att vara en förening med stor mångfald, både bland människor och slöjdformer. Värdegrunden ska ge en bild av vad Slöjdlärarna står för just nu. En värdegrund är därför ett levande dokument över det osynliga kontrakt eller handslag som gäller för hur vi behandlar varandra. Slöjdlärarnas värdegrund är också ett skyltfönster där vi talar om för omvärlden vad vi står för.

Slöjdlärarna möter varje människa med förståelse och respekt. Vi har stort engagemang samt mod att påverka och vi använder vår kreativitet för att skapa förbättringar, både i det stora och det lilla. Grundläggande för verksamheten är allas lika värde. Slöjdlärarna tar därför avstånd från diskriminering och förtryck i samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund. Slöjdlärarna utgörs av legitimerade slöjdlärare samt personer som undervisar i slöjd i grundskolan. Den mänskliga rätten till föreningsmötes- tanke- och yttrandefrihet i alla dess former är grundläggande för hela vår verksamhet. Vi värnar om dessa rättigheter.

Historik

I Juni 2021 skrev Inger Möller Degerfält såhär i Facebookgruppen Slöjd Fortbildning

“Slöjden i våra hjärtan! Dags att bilda en Slöjdlärarförening eller lobbygrupp eller kalla det vad? En grupp av engagerade slöjdlärare/personer som undervisar i slöjd, som kan träffas både IRL och via Webbmöten. Vi har mycket att diskutera inför ny kursplan, och för en likvärdig undervisning över landet. Under många år satt jag med i Lärarförbundets ämnesråd för slöjd, saknar det ofta… Trevande försök har vi gjort med fortbildningshelgen TEXTOM [företrädare för textila slöjdlärare i norden] bland annat. Drömmen om Nääs när jag fortfarande, att denna underbara anläggning åter ska bli samlingsplats för oss slöjdlärare, för fortbildning mm. Dock ser det fortfarande mörkt ut att träffas IRL och att resa iväg. Så, jag föreslår ett digitalt rum, där vi kan träffas och spåna om slöjd, hållbarhet, och lobbyverksamhet. Vill du vara med? Vi träffas första gången tisdagen den 22 juni kl 19.00”

Detta möte hölls online och ca hundra lärare “träffades” online. Under mötet framkom en tydlig vilja att starta en förening för slöjdlärarna. I skrivande stund har 199 lärare anmält intresse för att vara medlemmar i föreningen och ett tjugotal är intresserade av att sitta i styrelsen.

Vi påbörjade bildandet av slöjdlärarföreningen i juni 2021 med ett möte som hölls online där cirka hundra lärare träffades online. Under mötet framkom en tydlig vilja att starta en förening för slöjdlärarna. I skrivande stund har 199 lärare anmält intresse för att vara medlemmar i föreningen och ett tjugotal är intresserade av att sitta i styrelsen.

Föreningen Slöjdlärarna registrerades 18 januari 2022 hos Skatteverket. Styrelsen är nu tillsatt med Sara Gramner som ordförande. Mer om vilka styrelsens medlemmar är hittar du under fliken “Styrelse”.